Page 3 - eBook Smart City
P. 3

Ion VACIU                                           editorial

Prima Platforma Smart City poate accelera
fonduri europene de miliarde de euro

Conferin?a europeana „Smart City 2016“     despre platformele ?i tehnologiile Smart    oportunita?ile de atragere a noilor fonduri  3
din 3 octombrie este evenimentul fanion al   City la nivel european ?i global, vor dez-   disponibile ?i anun?ate de catre Comisia
acestei toamne ce reune?te la Bucure?ti Top  bate cele 13 proiecte Smart City ce func-   Europeana prin vocea pre?edintelui
100 deciden?i na?ionali în fenomenul Smart   ?ioneaza în cadrul Uniunii Europene fi-    Juncker, fonduri care mixeaza fondurile
City din România. Dezbaterea publica a     nan?ate prin fonduri structurale ?i vor    ESI cu cele FEIS pentru o abordare mai
fost realizata în spiritul Agendei Digitale a dezbate cele mai bune practici din dome-    simplificata. Cei mai buni consultan?i
Comisiei Europene de catre Consiliul Con-   niu. Bibliografia Smart City la nivel inter-  români pe aceste probleme explica mem-
sultativ IT&C în parteneriat cu Primaria    na?ional e impresionanta ?i se actualizeaza  brilor consor?iului procedurile de aplicare
Municipiului Bucure?ti, Ministerul Comu-    practic zilnic, organizatorii lucrând deja la ?i subliniaza cele mai frecvente gre?eli de
nica?iilor ?i pentru Societatea Informa?io-  o biblioteca speciala de documentare pen-   întocmire a dosarelor de finan?are.
nala, Ambasada SUA în România, asocia?i-    tru membrii Consor?iului Smart City.      Nu în ultimul rând, cei mai pasiona?i
ile IT&C din România ?i numeroase com-                            lideri din industria IT&C au descris la
panii multina?ionale ?i române?ti care sus?in Smart City înseamna colaborare         Conferin?a europeana „Smart City 2016“
deja aceasta ini?iativa urbana.        pentru bunastarea ceta?enilor         similarita?ile noilor paradigme ale indus-
Partenerii media strategici sunt Revista                           triei hightech, ca Digital Transformation,
COMUNICA?II Mobile, TelecomTV.ro ?i      Ideea centrala în ini?ierea unui Smart City  Internet of Things, Machine to Machine,
Agerpres. Consiliul Consultativ IT&C, re-   este colaborarea eficace în beneficiul ceta-  culminând cu noua genera?ie 5G ?i tema
vista COMUNICA?II Mobile ?i Telecom-      ?enilor a mai multor industrii esen?iale:   noastra centrala Smart City.
TV.ro au organizat la Bucure?ti, pe 27 iunie  Utilita?i, Energie, Transport, Construc?ii,  În acest fel, audien?a specializata, formata
2013, prima conferin?a din România dedi-    Ecologie, Educa?ie, Sanatate, Cultura,     din peste 150 de invita?i, a distins cât de
cata Smart City, în colaborare cu oficialii  Sport etc. Totul se face cu deplina sus?i-   apropiate sunt viziunile integratoare ale
Ambasadei UAE ?i cei din Dubai.        nere a industriei IT&C, care nu mai este    paradigmei Smart City cu cele ale tehno-
                        azi o verticala de pia?a, ci o adevarata    logiei 5G.
Crearea primei platforme            platforma orizontala care le integreaza pe
colaborative Smart City din          toate celelalte, într-o re?ea func?ionala.            *****
România ?i din SE Europei           Aceasta este esen?a proiectului Smart City,
                        care trebuie imaginat de catre un consor-   Consiliul Consultativ IT&C este primul
Conferin?a europeana „Smart City 2016“     ?iu complex de profesioni?ti provenind     think tank românesc al industriei digitale
se desfa?oara la Hotel Radisson Blu din    din Administra?ia locala ?i de stat, din    din România, înfiin?at în anul 2013, care
Capitala ?i are ca obiectiv central propu-   mediul academic, din cel de afaceri, din    investe?te inteligen?a, cercetare ?i network-
nerea crearii primei platforme colaborative  cadrul societa?ii civile, al organiza?iilor  ing la nivel interna?ional pentru sus?inerea
Smart City din România ?i din Sud Estul    neguvernamentale ?i ale media.         ?i dezvoltarea industriei autohtone high-
Europei de catre Top 100 deciden?i Smart    Practic, toata comunitatea unei zone ur-    tech. CC IT&C este, de asemenea, pri-
City din ?ara noastra. Este vorba despre o   bane participa la generarea unui Smart     mul think tank autohton specializat pe
ini?iativa colaborativa PPP (parteneriat pu-  City prin contribu?iile inovatoare de care   problematicile IT&C înscris în Registrul
blic-privat) care vizeaza simultan 3 dimen-  sunt în stare fiecare dintre par?ile impli-  de Transparen?a al Comisiei Europene, cu
siuni esen?iale: Ceta?enii, Procesele ?i Teh- cate. Succesul Smart City este asigurat ?i   nr. 911224720315-28, respectând astfel
nologia. Deciden?ii ora?elor trebuie sa stu-  condi?ionat numai de colaborarea între     un angajament esen?ial în materie de
dieze cu mare aten?ie ceta?enii ?i comuni-   membrii Consor?iului.             transparen?a asumat de catre Comisia
ta?ile, sa le cunoasca procesele cotidiene,  La Conferin?a europeana „Smart City      Juncker, în actualul mandat comunitar.
sa le observe ac?iunile de afaceri, sa creeze 2016“ am demontat ?i gre?elile de abor-    În continuare, va prezentam esen?ialul de
politici ?i obiective cu care sa vina în fa?a dare, dar ?i miturile deja create despre    con?inut din cadrul Conferin?ei Smart Ci-
propriilor locuitori. Ulterior, tehnologia   companiile multina?ionale care încearca sa   ty, care a lansat prima propunere coerenta
poate sa implementeze solu?iile care îm-    ob?ina por?iuni dintr-un ulterior proiect   de Platforma Smart City în România.
bunata?esc via?a ceta?enilor ?i creeaza o-   Smart City, prin implementari de solu?ii
portunita?i economice, noi locuri de      pioniere?ti în parcari, parcuri etc. Un ade-
munca ?i finalmente bunastarea.        varat Smart City are o viziune integrata,
Aceste eforturi presupun o abordare holis-   holistica, ce porne?te de la colaborarea
tica a culturilor urbane, o planificare aten- dintre Primarie ?i toate par?ile interesate
ta ?i de durata, culminând cu reglementa-   ?i pâna la atragerea de fonduri europene,
rile locale. Invita?ii la Conferin?a euro-   în valoare de multe miliarde de euro.
peana „Smart City 2016“ vor vedea, în     La Conferin?a „Smart City 2016“ spe-
premiera, cele mai noi documenta?ii      ciali?tii în fonduri europene au descris

                                               octombrie 2016 | COMUNIC@?II Mobile
   1   2   3   4   5   6   7   8